Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Houje Thai Ateliers. Eigenaar is Karen de Bie, natuurgeneeskundig therapeut. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1159946.

 

Uitvoering van behandelovereenkomsten

Tijdens de intake dient het intakeformulier als leidend aangaande je hulpvraag. Dit formulier is tevens je behandelovereenkomst. Hierop staat een schatting van het aantal te verwachten sessies; dit is sinds 2018 verplicht. De gesloten overeenkomsten tussen mij, Karen de Bie en jou, als praktijkbezoeker leiden voor mij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij ik  gehouden ben mijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van mij/Houje Thai verlangd kan worden.

Jij als bezoeker zal eerlijk en open bijdragen aan de sessies en je inzetten. Je neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over je eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die jij en ik gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zul je naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en je houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
Mocht ik tijdens de sessies zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van mij vallen, dan zal ik je daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Houje Thai is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, uitgaande van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mij kenbaar behoorde te zijn.
Thaise fysieke therapieën werken op lichaam en gemoed, geven informatie over de status quo en bieden mogelijkheden deze op veel niveaus te beïnvloeden. De technieken verhogen fysieke- en geestelijke flexibiliteit.
Aanvankelijk kun je enig ongemak ervaren na de behandeling. Bespreek dit gerust met mij, maar er is vrijwel nooit reden tot bezorgdheid. Houje Thai is niet aansprakelijk voor verder ontstaan negatief effect na een behandeling.

De behandelovereenkomst wordt door mijzelf en jou als bezoeker ondertekend en brengt voor ons rechten en verplichtingen (ter inzage in praktijk) met zich mee, waarop wij aangesproken kunnen worden. Inzage in je dossier is mogelijk.
Met de ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaren wij kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden. De behandeling kan overigens ten allen tijde worden gestaakt. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Betalingen

Houje Thai is een kleinschalige praktijk, dat de behandeling direkt (cash/’Tikkie’) moet worden afgerekend, tenzij anders afgesproken. Krijg je een nota mee om thuis per bank af te rekenen, dan geldt hier een betaaltermijn van twee weken voor. Wij hebben een dienst geleverd, en daar moet jij voor betalen.

Bij afmeldingen later dan 24 uur vantevoren

Al heb ik zeker begrip voor je situatie, ik handel standaard als hieronder bij iedereen die zich binnen 24u vantevoren afmeldt, of de sessie wil verplaatsten. Zoals in de naar jou gemailde of verzonden bevestigingsbrief gemeld, kan er niet kosteloos op het laatste moment een afspraak worden afgemeld/verplaatst.
Ik heb dingen voor je voorbereid en ruimte gemaakt. Dit geldt dus ook voor personen die de afspraak willen opschuiven. Als je dan ook niet bereikbaar bent voor een nieuwe afspraak, handel ik net zo goed volgens de voorwaarde uit de bevestigingsbrief.
Ik stuur je een nota van €25,- hiervoor.
Deze kosten kunnen onder voorbehoud in mindering worden gebracht op je afspraak mocht je die nog gaan maken binnen drie maanden.
Deze nota wordt tevens naar je postadres verstuurd, en wordt overgedragen aan het incassobureau  indien de wettelijke betalingstermijn (30 dagen) is verstreken. Kosten incasso zijn voor jouw rekening.

Covid19 2020

Ik heb besloten soepel om te gaan met late afmeldingen. In deze tijden kunnen wij niet voorspellen hoe we ons morgen gaan voelen. Mijn idee is om het na verloop van tijd helemaal af te schaffen, omdat ik merk dat men zich nu echt alleen afmeldt als er reden toe is en ik er weinig hinder van onderga.

Bij niet komen opdagen

Ook al had je het anders in je agenda staan, of ben je het onbedoeld vergeten, ik heb de kachel speciaal voor je opgestookt en kan op stel en sprong geen andere activiteiten meer ontplooien. Ik stuur je hiervoor dan een nota van €100,- tot €120,-. Ook die wordt overgedragen aan het incassobureau indien de betalingstermijn wordt overschreden.
Een sessie komt te vervallen wanneer cliënt meer dan een kwartier te laat komt. De sessie wordt dan wel volledig in rekening gebracht.

Overmacht

Je hoort natuurlijk zo snel mogelijk wanneer ik door overmacht verhinderd ben de afspraak na te komen. Houje Thai, Karen de Bie gaat ervan uit dat jij als praktijkbezoeker telefonisch bereikbaar bent en attent bent op sms berichten.